Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SEVENONESEVEN
Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Jolo Fashion BV verder
te noemen: SEVENONESEVEN.


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SEVENONESEVEN:


1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SEVENONESEVEN en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SEVENONESEVEN en de koper, hierna te
noemen de “Klant”.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden via de
website van SEVENONESEVEN aan de Klant ter beschikking gesteld. Het accepteren van een
aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant deze Algemene
Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de
internetsite van SEVENONESEVEN, heeft aanvaard.


2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van SEVENONESEVEN zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en/of diensten en met het recht van
SEVENONESEVEN om het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen. SEVENONESEVEN heeft het recht bestellingen te weigeren en/of de overeenkomst te
ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.
2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en
diensten. Als SEVENONESEVEN gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en diensten. Het kan echter voorkomen dat er kleur- ,type-
tekst- en/of prijswijzigingen zijn die afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SEVENONESEVEN niet.
2.4 De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van
het aanbod van SEVENONESEVEN. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt SEVENONESEVEN eveneens langs elektronische weg onverwijld de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod.
2.5 Klant en SEVENONESEVEN komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het
ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en
de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SEVENONESEVEN gelden, voor zover de
wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders
vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de Klant zich niet in het land
van verzending bevindt, is de Klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde
omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra Klant een
artikel plaatst in het winkelwagentje.
3.4 SEVENONESEVEN is niet gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,
zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


4. Betaling
Betaling geschiedt te allen tijde vooraf. Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v.
Ideal, PayPal, Creditcard, Googlepay of Applepay via de betaalprovider Shopify Payments.
Belgische klanten kunnen ook per Bancontact betalen. Betalingen dienen te allen tijde door Shopify
Payments goedgekeurd te zijn alvorens SEVENONESEVEN tot uitleveren overgaat.


5. Aflevering / Levertijd
5.1 SEVENONESEVEN streeft ernaar om binnen 24 uur na ontvangst van betaling de bestelde artikelen
te verzenden. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Overschrijding van de levertijd geeft de Klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige
daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email
of telefonisch worden gemeld. De Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te
leveren product, te ontbinden.
5.3 SEVENONESEVEN zorgt voor bezorging bij voorkeur per DHL. Hierdoor zijn de bestellingen
traceerbaar.
5.4 SEVENONESEVEN is niet verantwoordelijk voor door DHL zoekgeraakte bestellingen.
5.5 SEVENONESEVEN is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor
worden door SEVENONESEVEN gedragen.
5.6 Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 4,95. Voor België € 5,95. Voor
overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
5.7 SEVENONESEVEN is gerechtigd om - indien SEVENONESEVEN dit noodzakelijk of wenselijk acht -
voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.
5.8 De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te
nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt SEVENONESEVEN zich het
recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en
opslag) door te berekenen aan de Klant.
5.9 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten en/of goederen ter
aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt
geweigerd geldt als de dag van levering.


6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze
waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht
heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14
dagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kan SEVENONESEVEN geen retour
meer aanvaarden.
6.2 Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt,
dan draagt SEVENONESEVEN zorg voor terugbetaling van het aankoopbedrag van de retour gezonden
artikelen, minus de verzendkosten. Dit gebeurt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de
retourzending op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.
6.3 Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden.
6.4 SEVENONESEVEN accepteert uitsluitend ruilingen / retourneringen waarvoor de instructies zijn
gevolgd. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
• Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld.
• Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
• Goederen beschadigd zijn door de Klant.
• De Klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
• De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
6.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. SEVENONESEVEN gaat ervan uit dat de
Klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder
aanmelding worden niet in ontvangst genomen.
6.6 Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de
Klant.
6.7 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
6.8 Bij ruiling zal SEVENONESEVEN eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar
rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt
niet voor franco leveringen.


7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is SEVENONESEVEN niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na
te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of
niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige
via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in
een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
7.3 Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt hebben zowel SEVENONESEVEN 
als de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.


8. Voorraad
8.1 De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen
dat het door de Klant bestelde artikel niet meer voorradig is, dan wordt de Klant door
SEVENONESEVEN zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De Klant heeft alsdan het recht om de
bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. SEVENONESEVEN zal binnen 14
werkdagen (of indien mogelijk eerder) het voor de bestelling betaalde bedrag op rekening van de
Klant terugstorten.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van SEVENONESEVEN, van haar personeel en producten van
SEVENONESEVEN voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan in verband met
het geleverde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove
nalatigheid van SEVENONESEVEN. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan
schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de
Klant geleverde informatie. Evenmin is SEVENONESEVEN aansprakelijk voor schade die bij de
uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. SEVENONESEVEN aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de producten van
SEVENONESEVEN.
9.2 Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van
SEVENONESEVEN, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan
daarvan, schriftelijk aan SEVENONESEVEN te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan
SEVENONESEVEN ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien
de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9.3 Indien en voor zover SEVENONESEVEN aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst van koop en levering of wegens anderszins handelen, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor
die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe
schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-.
9.4 Eventuele aansprakelijkheid van SEVENONESEVEN voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de
Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SEVENONESEVEN, is uitdrukkelijk uitgesloten.


10. Privacy
10.1 De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SEVENONESEVEN.
10.2 SEVENONESEVEN verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met de Klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens van de Klant aan derden.


11. Wijziging
11.1 SEVENONESEVEN heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na
bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
11.2 Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van
inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de
datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding
wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.


12. Toepasselijk recht
12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over
geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
12.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de
vertalingen daarvan.


Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze
klantenservice;


Stuur een email naar klantenservice@seven-one-seven.com of bel naar +31851051903.


Retouren kunnen gestuurd worden naar:
Brandworks BV / SEVENONESEVEN
Minervum 7266
4817 ZM Breda
KVK nr: 30226410
BTW nr: NL818000284B01